Warsztaty dla rodziców i opiekunów (8 godz.)

Moje obserwacje i wyniki badań prowadzonych nad kondycją psychofizyczną dzieci i młodzieży sprowadzają się do wniosku, że u dzieci i młodzieży wzrasta w porównaniu z poprzednimi latami liczba:

– problemów w sferze emocjonalnej (obniżone samopoczucie, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością, regulacją emocji  i napięcia psychofizycznego, niskie poczucie wartości, odczuwanie sensu życia)

– problemów w sferze społecznej (bycia w harmonijnych, bezpiecznych relacjach, odczytywanie, rozpoznawaniem emocji i adekwatnym reagowaniem, brak umiejętności współpracy i poczucia współodpowiedzialności, zaznaczanie się mocno indywidualizmu a brak poczucia wspólnotowości, „my”)

– problemów edukacyjnych (koncentracja uwagi, brak postawy poznawczej, motywacji, kreatywności, poczucie sensu uczenia się).

– wzrasta bezradność dorosłych w radzenie sobie z problemami wychowawczymi i opiekuńczymi.

Zwłaszcza u dzieci wkraczających w wiek dorastania wzrasta poczucie bezradności, niepewność, lęk, podatność na stres, impulsywność, niezdolność do rozumienia emocji, ryzyko zaburzeń lękowych i depresji, poczucie osamotnienia, wykluczenia, wzrost autoagresji i myśli „s”.

Warsztat dla rodziców ma na celu przede wszystkim pomóc rodzicom, opiekunom we wzmacnianiu kondycji psychofizycznej dzieci i świadomym tworzeniu dzieciom niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju i procesu uczenia się. Szkolenie jest odpowiedzią na pytanie wielu rodziców „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami dziecka?”, „Jak komunikować się z dzieckiem w poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, szacunku?”, „Jak budować relacje oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i więzi?”

Opis warsztatu

Część praktyczna szkolenia oparta jest na ćwiczeniach, pracy z ciałem i emocjami.

Ćwiczenia pomagają uczestnikom rozpoznawać sygnały płynące z ciała i przewzorować schematy reagowania oparte na walce i lękach w schematy oparte na poczuciu bezpieczeństwa.

Doświadczanie zabawy pierwotnej jest praktyką uważności, która pomaga zakotwiczyć się w teraźniejszości i odtworzyć w sobie umiejętność doświadczania bezpieczeństwa, odprężenia i prawdziwej wzajemności. Jest okazją do wglądu we własne emocje, uczucia i zrozumienia, jaki wpływ mają one na funkcjonowanie dzieci.

Korzyści z udziału w warsztacie

Rodzice dowiedzą się o przyczynach występowania wśród dzieci przemocy, stanów depresyjnych i uzależnień, podniosą swoje kompetencje w rozpoznawaniu pierwszych symptomów świadczących o ryzyku wystąpienia tych zachowań, nauczą się wzmacniać te postawy i zachowania dzieci, które zminimalizują wystąpienie przemocy i innych trudnych zachowań na dalszych etapach rozwoju dzieci.

Dowiedzą się jak bez agresji reagować na trudne emocje i zachowania dzieci, tj. agresja fizyczna (konflikty rówieśnicze, zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne), agresja werbalna,  wycofanie społeczne, lęki, i jak stać się dla dziecka autentycznym wzorem do naśladowania, bezpieczną bazą, dzięki której dziecko zbuduje poczucie własnej wartości i w pełni, radośnie będzie mogło korzystać z całego swojego potencjału rozwojowego. Rodzice i specjaliści pracujący z dziećmi zwiększą swoje kompetencje w obszarze wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, miłości i więzi, podstawowych warunków do prawidłowego rozwoju i uczenia się dzieci.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności:

– wzmacniania poprzez zabawę pierwotną kondycji emocjonalnej dzieci i redukcji lęków,

– zwiększania zdolności adaptacyjnych dzieci,

– bezpiecznego dla dziecka i dla siebie reagowania na trudne emocje i zachowania dzieci.

– radzenia sobie z agresją i autoagresją dzieci,

–  wspierania dziecka w nawiązywaniu bezpiecznych relacji rówieśniczych,

– rozwiną umiejętności stymulowania poprzez zabawę pierwotną wszechstronnego rozwoju i uczenia się dzieci,

– zwiększą efektywność działań wychowawczych i opiekuńczych.

Udział w szkoleniu wpływa korzystnie na kondycję psychofizyczną uczestników, obniża napięcie psychofizyczne, zmniejsza poziom stresu, korzystnie wpływa na samopoczucie, odczuwanie radości, pozytywnie motywuje do działania.

Zapytaj o ofertę