Regulamin serwisu
I. Pojęcia ogólne
• Regulamin – niniejszy regulamin
• Serwis – serwis internetowych „originalplay.pl”, działających pod adresem https://
originalplay.pl
• Usługodawca – firma „Centrum Promocji Original Play, Jolanta Graczykowska” z adresem
siedziby: ul. Rumiankowa 1 05- 084 Grądy, NIP: 522 129 20 38,
• Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z
usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
• Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
II. Postanowienia ogólne
• Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw
i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
• Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci
Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i
materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
• Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad
publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane
do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
• Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów
udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
• Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych
w Serwisie.
• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych
przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i
wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający
z usług Serwisu.
III. Warunki używania Serwisu
• Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
• Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi
dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego
postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
• Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych
osobowych do celów marketingowych.
• Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
◦ urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
◦ połączenie z internetem,
◦ dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze
standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www
udostępniane w języku HTML5,
◦ włączoną obsługę skryptów JavaScript,
◦ włączoną obsługę plików Cookie
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych
Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu
powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
• Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu
oprorgamowania:
◦ bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
◦ bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
◦ bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji
serwera,
◦ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych
kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu
Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
◦ podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych
kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane
Usługobiorców lub Usługodawcy,
◦ podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie
działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
• W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu
Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni
zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i
zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
IV. Warunki oraz zasady rejestracji
• Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
• Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z
dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po
zalogowaniu.
• Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
• Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
• Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
• Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
◦ posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu
podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
• Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego
uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub
wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli
Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych
Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich
współpracujących lub nie z Usługodawcą.
• Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub
odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany,
według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym
zakresie przez Usługobiorców.
• Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
◦ Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu
oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
◦ Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do
wybranego konta.
• Usuwanie konta:
◦ Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego
usunięcia konta z Serwisu.
◦ Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
◦ Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych
Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.
V. Warunki świadczenia usługi Newsletter
• Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
• Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
• Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
• Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
◦ posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• Warunki świadczenia usługi Newsletter:
◦ podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej email,
◦ weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego
na nie odnośnika,
◦ wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
• Zakres usługi Newsletter:
◦ powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach
promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
◦ powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości
Marketingowe),
• Wypisanie się z usługi Newsletter:
◦ Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego
wypisania się z Usługi.
◦ Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej
wiadomości e-mail.
◦ Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z
bazy Usługodawcy.
VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
• Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w
postaci:
◦ Formularz kontaktowy
◦ Komentowania wpisów i artykułów
◦ Publikowania własnych treści w postaci wpisów i artykułów
◦ Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
• Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
◦ Adresu e-mail
• W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa
przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.
• Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych
względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz
podmiotów trzecich,
◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych,
audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie
posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na
darmową publikację,
◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych,
erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do
stron zawierających wskazane treści,
◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie
obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego
do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do
stron zawierających wskazane materiały,
◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne
serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe
VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu
Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem,
Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe
informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do
Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących
integralną część Regulaminu.
• Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o
Usługobiorcy. Do danych tych należą:
◦ Adres IP
◦ Typ przeglądarki
◦ Rozdzielczość ekranu
◦ Przybliżona lokalizacja
◦ Otwierane podstrony serwisu
◦ Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
◦ Rodzaj systemu operacyjnego
◦ Adres poprzedniej podstrony
◦ Adres strony odsyłającej
◦ Język przeglądarki
◦ Predkość łącza internetowego
◦ Dostawca usług internetowych
◦ Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
▪ Płeć
▪ Wiek
▪ Zainteresowania
• Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
• Dane zbierane podczas rejestracji:
Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail W przypadku Usługobiorców
zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na
urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z
kontem Usługobiorcy
• Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail
VIII. Prawa autorskie
• Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
• Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do
firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są
wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
• Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się
wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz
przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing,
Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów,
zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących
się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą
Elektroniczną ich prawnego właściciela.
• Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste
informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora.
Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie
tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone
w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
IX. Zmiany Regulaminu
• Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane
przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
• Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców
zarejestrowanych w Serwisie.
• W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po
jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
• W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym
okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane
przez zmianą Regulaminu.
• Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie
Regulaminu akceptuje go w całości.
X. Postanowienia końcowe
• Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące
przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za
ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
• Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły.
Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą
lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych
automatycznych programów.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w
Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego
powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego
wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego
uprzedzania o tym Usługobiorców.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich
swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania
jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
• Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod
aktualnym Regulaminem.
• We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z
Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
◦ Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
◦ Wysyłając wiadomość na adres e-mail: jola@originalplay.pl
• Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z
prowadzonym Serwisem