Projekt " Wychowanie bez przemocy, agresji i lęków. Original Play (Zabawa Pierwotna) w profilaktyce i rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień"

Międzynarodowa Fundacja Original Play, której założycielką jest Jolanta Graczykowska, prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie promowania idei i praktyki wychowania bez przemocy.

Od 01.09. 2021 r. do 31.12.2021 r. Fundacja realizowała projekt „Wychowanie bez przemocy, agresji i lęków. Program Original Play (Zabawa Pierwotna) w profilaktyce i rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień”. 

W ramach projektu odbyły się warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców 5 przedszkoli z Dzielnicy Ursynów. Celem szkoleń było:

– zwiększenie świadomości rodziców i nauczycieli w tym jak postawy, wzorce i schematy zachowań dorosłych wpływają na rozwój i funkcjonowanie dzieci,

– wzbogacenie umiejętności wychowawczo- opiekuńczych rodziców i nauczycieli, zwłaszcza w zapobieganiu i bezpiecznym, wolnym od agresji reagowaniu na trudne zachowania i problemy emocjonalne dzieci,

– zwiększenie kompetencji w zakresie rozpoznawania pierwszych symptomów świadczących o ryzyku wystąpienia zachowań ryzykownych,

– wzmocnienie tych postaw i zachowań dzieci, które zminimalizują wystąpienie przemocy i w przyszłości zapobiegną sięganiu po alkohol i środki psychoaktywne.

Projekt sfinansowany został przez m.st. Warszawa w ramach zadania publicznego „Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku”.